Wrocławski Teatr Lalek jest gminną instytucją kultury.
Działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U Nr 114, poz.493).
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz.591).
3. Porozumienia zawartego dnia 25 października 1993 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Prezydentem Miasta Wrocławia w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom Gminy Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 13, poz. 100).