Posiadane nieruchomości:
Uchwałą Nr 187/95 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 marca 1995r. Wrocławski Teatr Lalek jest właścicielem nieruchomości gruntowej przy Pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu. Księga Wieczysta nr 94358 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17, k-3, AM-33, o powierzchni 3.212 m2 zabudowanej budynkiem 5 – kondygnacyjnym o kubaturze 26.900m3 wpisanym do rejestru zabytków m. Wrocławia pod nr 495/Wm na podstawie decyzji z dnia 5.10.1992r.